ระบบสารสนเทศ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์

ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนใหม่

==> โรงเรียนเปิดระบบให้สามารถเข้าลงทะเบียนเรียนได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 24.00 น.

ลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนสมัครนักเรียนใหม่

ขั้นตอนที่ 2 เข้ารับการสัมภาษณ์จากผู้อำนวยการโรงเรียนในวันจันทร์ที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. - 15.00 น.

ขั้นตอนที่ 3 เข้าตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป >>> http://fmaonlines.com/vs <<<