ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1
ปีการศึกษา 2562 


ขั้นตอนในการตรวจผลสอบ... ให้นักเรียนใส่หมายเลขที่นั่งสอบ จำนวน 3 หลัก ... แล้วคลิกปุ่ม ตกลง


โปรดทราบ
นักเรียนอนุบาลที่ผ่านการคัดเลือก
ให้ผู้ปกครองนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร ติดต่อที่ฝ่ายการเงินของโรงเรียน
เพื่อรับ เอกสารสำคัญ
ประกอบการมอบตัวด้วยตนเอง
ภายในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.30 น. - 12.00 น. เพื่อยืนยันสิทธิ์
มอบตัวนักเรียน
วันพุธที่ 12 – วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

เช้า เวลา 08.00 น. - 11.00 น. และบ่าย เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
หากไม่มาถือว่า สละสิทธิ์